nieuws

 

word nu lid

 
 
 
 
 
 
 
 

de vereeniging


  De Vereeniging

vereeniging nederlandsch historisch scheepvaart museum


De Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (VNHSM) is in 1916 opgericht en eigenaar van één van de grootste maritieme collecties ter wereld. Sinds de verhuizing naar het Zeemagazijn in 1973 is de collectie in bruikleen gegeven aan de Staat. In 1995 is de Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum opgericht, die namens de Staat het beheer verzorgt. De Vereeniging heeft een Bestuur en een Raad van Commissarissen. Bekijk hier de ANBI gegevens van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum.


Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 18 april 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Het jaarverslag 2014 vindt u hier. De notulen van de afgelopen ALV treft u hier.


bestuur

R. van Slobbe: voorzitter

G.M.P.M. van Berkel: algemeen lid

Ir. drs. W.J.N Hoek: penningmeester

Mevrouw dr. E.M. Jacobs: collectie

Mr. drs. D.F. Lunsingh Scheurleer: compagnie

Mevrouw mr. A.M.J.M. Ploumen: secretaris

Mevrouw mr. S.C.T. de Roy van Zuidewijn – Rive: fondsenwerving & ledenraad van commissarissen

Mr. R.H. Meppelink

Dr. P. Sigmond

Mevrouw drs. Ch. van Rappard-Boon

Prof. dr. J.C. Kennedy

vice-admiraal b.d. W. Nagtegaalfinancien en besteding

De belangrijkste vaste bronnen van inkomsten zijn de lidmaatschapsbijdragen van de Vriendenvloot en het eigen vermogen. Daarnaast ontvangt de Vereeniging incidenteel (zeer welkome) schenkingen.


Legaten en schenkingen aan de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum komen ten goede aan de collectie van Het Scheepvaartmuseum. Door het Ministerie van Financiën is de Vereeniging vrijgesteld van successierecht en schenkingsrecht. Ook is zij aangemerkt als ANBI, een algemeen nut beogende instelling. De gever kan daardoor gebruik maken van de geldende belastingaftrek en vrijstellingen.


De gelden worden aangewend voor:

• de collectie

• de maritieme leerstoel

• fellowships

• het jaarboek


Het Jaarboek en de Vrienden-activiteiten zijn vrijwel kostendekkend, doordat de leden hieraan een vrijwillige bijdrage leveren. Het bestuur van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum ontvangt geen vergoeding. Voor aankopen ontvangt de Vereeniging geen overheidssubsidie. Wel wordt voor de aanschaf van belangrijke aanvullingen op de collectie een beroep gedaan op externe fondsen. Het Scheepvaartmuseum krijgt van de BankGiro Loterij een jaarlijkse structurele bijdrage van 400.000 euro voor nieuwe collectieaankopen en voor collectiepresentaties.