Het Scheepvaartmuseum laat zien hoe water werelden verbindt. Het museum staat bekend als spraakmakend en toonaangevend museum met een van de grootste en meest bijzondere maritieme collecties ter wereld. In een normaal jaar ontvang het museum ongeveer 350.000 bezoekers variërend van museumliefhebbers tot dagtoeristen en schoolklassen. De interactieve tentoonstellingen, publieksprogrammering en educatieve schoolprogramma’s laten hen zien welke impact de maritieme wereld heeft op het leven van zoveel mensen. Daarnaast is het prachtige gebouw een gewilde locatie voor bijeenkomsten voor de politiek, de overheid, het bedrijfsleven en andere organisaties en particulieren. 

Voor de komende cultuurperiode 2021 – 2024 zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd op het gebied van duurzaamheid, toegankelijkheid en digitalisering. Daarnaast besteedt Het Scheepvaartmuseum extra aandacht aan het bereiken van nieuwe doelgroepen door middel van publieksprogrammering en een actueel en divers tentoonstellingsbeleid. 

Naast eigen inkomsten ontvangt het museum meerjarige subsidies van het ministerie van OCW. Daarnaast ontvangt het belangrijke donaties van de Bankgiro Loterij en vermogensfondsen en sponsorgelden van het bedrijfsleven. De Vereeniging Nederlands Historisch Scheepvaartmuseum en de Stichting Het Compagnie Fonds, waarmee Het Scheepvaartmuseum nauw verbonden is, betrekken vele particulieren als vrienden, patronen en ambassadeurs actief bij het museum.

Vanwege het aflopen van de statutaire termijn van de huidige voorzitter is Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam op zoek naar een 

voorzitter Raad van Toezicht (m/v)


profiel Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft als belangrijkste taken het toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Het Scheepvaartmuseum en het adviseren van het bestuur. Het Scheepvaartmuseum is een stichting en heeft als bestuursstructuur het Raad van Toezicht – Directeur/Bestuurder-model. De algemeen directeur van het museum is de enige bestuurder.

De Raad ziet toe op transparante en goede governance, dit is van groot belang gezien de subsidies en giften die het museum van het Rijk en de samenleving ontvangt. De Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie en de Code Fair Practice zijn hierbij leidraad. 

De gevolgen van de Covid-19 pandemie en de impact hiervan op de financiële positie en de programmering zijn een uitdaging voor het museum en vragen extra aandacht van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden en is divers van samenstelling qua maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, leeftijden en persoonlijkheden. Een auditcommissie, waarin twee van de leden zitting hebben adviseert de Raad en directie over financiën en zakelijke risico’s. Daarnaast is er in 2019 een gebouwencommissie ingesteld naar aanleiding van de overdracht van de beheersfunctie van het gebouw door het Rijk naar het museum. 

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • Vice-admiraal b.d. Matthieu Borsboom, voorzitter
 • De heer ir. Anton Valk CBE, vicevoorzitter
 • Mevrouw ir. Thessa Menssen, voorzitter auditcommissie
 • De heer ir. Isaac Kalisvaart MBA, lid auditcommissie en voorzitter gebouwencommissie
 • Mevrouw drs. Emily Ansenk, lid gebouwencommissie en contactpersoon voor de OR
 • De heer Alvin Williams

De Raad komt vijf keer per jaar bijeen op vrijdagen van 14.30 uur tot 18.00 uur. Elk jaar is er daarnaast een tweedaagse bijeenkomst buiten het museum met overnachting die onder meer gericht is op strategie en governance, inclusief een interne evaluatie van het eigen functioneren van de Raad. 

profiel voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht is als regisseur van het toezichtproces verantwoordelijk voor het leiden van de vergaderingen en het toezien op adequate agendering, heldere besluitvorming en opvolging van de genomen besluiten. 

Daarnaast is de voorzitter het eerste aanspreekpunt voor de directeur/bestuurder en adviseert en ondersteunt hij deze in voorkomende gevallen in zijn contacten met belangrijke externe stakeholders waaronder de gemeente Amsterdam en het Ministerie van OCW.

Tot slot bewaakt de voorzitter het goed functioneren van de Raad, zowel als collectief als op individueel niveau. 

Voor deze positie zoekt de Raad een teamspeler, uitstekend luisteraar en een verbinder in een complexe stakeholder omgeving, mét gevoel voor humor. 

Verder is voor deze functie belangrijk:

 • goede voorzittersvaardigheden waarbij de onafhankelijke inbreng van de leden van de Raad wordt gestimuleerd en heldere besluitvorming tot stand komt;
 • affiniteit met de doelstelling van Het Scheepvaartmuseum om zoveel mogelijk mensen de Nederlandse maritieme geschiedenis en toekomst te laten ontdekken en beleven; 
 • een brede maatschappelijke- en culturele belangstelling; 
 • bereidheid om in het belang van Het Scheepvaartmuseum op te treden als ambassadeur, om het eigen netwerk ter beschikking te stellen en zich in te spannen op het gebied van fondsenwerving;
 • ervaring met en kennis van de (cultural) governance bij non-profit organisaties;
 • strategisch denkvermogen en bewezen ervaring in een toezichthoudende rol; 

wat bieden wij? 

Een unieke positie bij een toonaangevend museum dat middenin de samenleving staat en thema’s uit het maritieme verleden verbindt aan de actualiteit, zoals duurzaamheid, migratie, klimaat en diversiteit. 

De sfeer binnen de Raad is informeel en de onderlinge relaties en de relaties tot de algemeen directeur zijn goed. Buiten de formele overleggen van de governace cyclus worden er regelmatig spontane activiteiten met elkaar ondernomen. Daarnaast worden de leden van de Raad uitgenodigd voor evenementen zoals openingen, ontvangsten en debatten.

Het tijdsbeslag voor een voorzitter en lid van de Raad van Toezicht bedraagt naar verwachting 2 tot 2,5 dag per maand. De functie is onbezoldigd, onkosten worden vergoed en er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

procedure

De Raad van Toezicht vindt het belangrijk om in samenstelling een representatieve afspiegeling van de samenleving te zijn en werft daar actief op.

De selectiecommissie van de Raad bestaat uit Anton Valk (voorzitter), Emily Ansenk en Alvin Williams en wordt ondersteund door Ellen Wybenga (bestuurssecretaris). De gesprekken met kandidaten zullen door de selectiecommissie in Het Scheepvaartmuseum worden gevoerd. De besluitvorming over de definitieve vervulling van de vacature zal door de voltallige Raad worden genomen na een kennismakingsgesprek tussen de geselecteerde kandidaat met de andere leden van de Raad en de bestuurder. 

Reacties op deze vacature kunnen gericht worden aan Anton Valk en ontvangen we graag via ewybenga@hetscheepvaartmuseum.nl. De sluitingsdatum voor deze vacature is 22 maart 2021.

Voor meer informatie over de inhoud van deze vacature en de sollicitatieprocedure kan contact worden opgenomen met Ellen Wybenga, tel. 06-27 05 33 68 (ma t/m do).

Het Scheepvaartmuseum maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees onze cookieverklaring.