Lees hier meer over de bezoek(ers)voorwaarden van Het Scheepvaartmuseum.

Inleiding

De Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, hierna genoemd ‘Het Scheepvaartmuseum’ zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen het bezoek aan het museumcomplex en de door Het Scheepvaartmuseum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten naar wens van de bezoeker te laten verlopen. Het Scheepvaartmuseum zal optimale zorgvuldigheid jegens de bezoeker betrachten. Het Scheepvaartmuseum spant zich in om eventuele overlast of ongemakken voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Het Scheepvaartmuseum verneemt graag suggesties van de bezoeker ter verbetering van de dienstverlening.

1. Algemene bepalingen: definities

artikel 1.1
Onder ‘Het Scheepvaartmuseum’ wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren, medewerkers Guest Services, F&B en beveiliging alsmede overige museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

artikel 1.2
Onder 'het museumcomplex' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd), gelegen te Amsterdam aan het Kattenburgerplein 1, dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van Het Scheepvaartmuseum valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellings- en evenementenruimten, restaurant, terras, het VOC-schip Amsterdam, de museumschepen, steigers, bruggen en overige buitenruimte, depot en dependances.

artikel 1.3
Onder ‘het Museum’ wordt verstaan het museumcomplex, waarvan uitgezonderd de binnenplaats, de winkel en het publieksrestaurant.

artikel 1.4
Onder `bezoeker' wordt verstaan een ieder die het museumcomplex betreedt en/of een tentoonstelling bezoekt of als gast op uitnodiging een activiteit bijwoont die door Het Scheepvaartmuseum of door derden met toestemming van Het Scheepvaartmuseum in het museumcomplex wordt georganiseerd.

artikel 1.5
Op het moment dat een bezoeker het museumcomplex betreedt, hetzij als betalende bezoeker hetzij als gast, wordt hij geacht met Het Scheepvaartmuseum een overeenkomst te zijn aangegaan waarop de Bezoekvoorwaarden van toepassing zijn. De Bezoekvoorwaarden zijn mede van toepassing op bijzondere activiteiten binnen of buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering, winkelbezoek en dergelijke.

artikel 1.6
De toepasselijkheid van de Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Het Scheepvaartmuseum. 
Samenloop met andere specifieke (contractuele) voorwaarden van Het Scheepvaartmuseum zet de Bezoekvoorwaarden niet opzij. In geval van strijd prevaleren de voor een bijzondere activiteit gegeven specifieke voorwaarden c.q. bepalingen boven de Bezoekvoorwaarden.

artikel 1.7
Onder de Bezoekvoorwaarden worden verstaan de algemene bezoekvoorwaarden van het Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

artikel 1.8
Onder de Privacyverklaring wordt verstaan de privacyverklaring van Het Scheepvaartmuseum zoals die te vinden is op de website www.hetscheepvaartmuseum.nl.

2. Toegankelijkheid

artikel 2.1
Het museumcomplex is gevestigd in een historisch gebouw met tentoonstellingen en activiteiten verspreid over verschillende verdiepingen als ook buiten het gebouw in de openlucht. Het Scheepvaartmuseum zet zich er voor in zoveel mogelijk integrale toegankelijkheid te realiseren. Zowel binnen als buiten het gebouw moet rekening worden gehouden met omstandigheden die de persoonlijke toegankelijkheid beïnvloeden. Individuele omstandigheden en/of de gesteldheid van het weer kunnen hierop in belangrijke mate van invloed zijn..

artikel 2.2
De bezoeker wordt aangeraden zich op de hoogte te stellen van eventuele beperkingen voor wat betreft de persoonlijke toegankelijkheid. Met name dient bij het betreden van het buitenmuseum rekening te worden gehouden met mogelijke gladheid onder invloed van weeromstandigheden.     

artikel 2.3
De bezoeker wordt bij het betreden van het museumcomplex aangeraden zich op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften is in geval van een calamiteit verboden.

artikel 2.4
Voor informatie over de omstandigheden die beperkingen voor de persoonlijke toegankelijkheid kunnen inhouden en mogelijkheden voor individuele hulp, wordt de bezoeker aangeraden contact op te nemen met medewerkers van de afdeling Guest Services en of de afdeling beveiliging.

3. Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

artikel 3.1
Alle door Het Scheepvaartmuseum schriftelijk gedane prijsopgaven of anderszins verschafte schriftelijke informatie zijn bindend voor zover het eigen informatiemateriaal betreft dat binnen het Museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens Het Scheepvaartmuseum is verspreid. Het Scheepvaartmuseum is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

artikel 3.2
Iedere bezoeker dient wanneer hij in het Museum aanwezig is, te beschikken over een geldig toegangsbewijs. Hij heeft slechts toegang via de daartoe bestemde ingangen en paden. 

artikel 3.3
De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige voucher of kaart die recht geeft op korting op de toegangsprijs, te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen, beveiligingsmedewerkers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.

artikel 3.4
De bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het Museum betreedt. 
Indien een bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper het museumbezoek onmogelijk maken, dit laatste echter ter uitsluitende beoordeling door de directie, onverminderd het bepaalde in artikel 3.6.

artikel 3.5
De (potentiële) bezoeker kan de toegang tot het Museum worden ontzegd indien blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van Het Scheepvaartmuseum of een daartoe door Het Scheepvaartmuseum bevoegd verklaarde instantie.

artikel 3.6
Het Scheepvaartmuseum restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en gemaakte reiskosten uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.

artikel 3.7
Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op bezoekers die als gast in de zin van artikel 1.4 het museumcomplex betreden en daarin verblijven.

4. Verblijf in het museumcomplex

artikel 4.1
Het is de bezoeker verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van het Museum dan dat waartoe het toegangsbewijs de bezoeker recht geeft.

artikel 4.2
Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig herkenbare functionarissen van Het Scheepvaartmuseum, beveiligingsmedewerkers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. 
Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van Het Scheepvaartmuseum, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

artikel 4.3
Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumcomplex:

a.     aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

b.     andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;

c.     andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door Het Scheepvaartmuseum evenwel expliciet worden toegestaan;

d.     (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;

e.     te roken;

f.     etenswaren en consumpties mee te nemen en aldaar te gebruiken;

g.     naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van Het Scheepvaartmuseum gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu's of grote tassen/rugzakken; deze kunnen op eigen risico worden opgeborgen in daartoe door Het Scheepvaartmuseum beschikbaar gestelde kluisjes, dan wel worden achtergelaten op daartoe door het museum aangewezen plaatsen;

h.     in daartoe door Het Scheepvaartmuseum aan te wijzen besloten ruimtes gebruik te maken van rolstoelen, scootmobiels, kinderwagens, kinderrugdragers en buggy's, anders dan die welke beschikbaar worden gesteld door Het Scheepvaartmuseum;

i.     tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.

artikel 4.4
In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende functionaris van Het Scheepvaartmuseum, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het museumcomplex mee te werken aan een veiligheidsfouillering. De potentiële bezoeker wordt voor het betreden van het museumcomplex gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is.

artikel 4.5
In Het Scheepvaartmuseum is een videobewakingssysteem operationeel. Het Scheepvaartmuseum heeft een gerechtvaardigd belang om haar beveiligingsmedewerkers het museumcomplex te laten monitoren via dit bewakingssysteem. Dit videobewakingssysteem dient er toe om de juiste nakoming van de Bezoekvoorwaarden en de Huis- en Gedragsregels van Het Scheepvaartmuseum als Evenementenlocatie te monitoren en overtredingen daarvan zo snel mogelijk te constateren. Het videobewakingssysteem beschermt het museumcomplex, de collectie, bezoekers en het personeel.

Bezoekers gaan ermee akkoord dat er video-opnamen van hen gemaakt kunnen worden.

De verkregen camerabeelden zullen enkel intern worden gebruikt behalve in het geval er sprake is van een overtreding van de Bezoekvoorwaarden of van de Huis- en Gedragsregels van het Scheepvaartmuseum als Evenementenlocatie. In dat geval heeft Het Scheepvaartmuseum het recht om de beelden ter beschikking te stellen aan de politie en opsporingsdiensten danwel bijvoorbeeld de verzekeraar. De camerabeelden worden – behalve bij calamiteiten die een langere bewaring rechtvaardigen – uiterlijk binnen 4 weken na de datum van opname overschreven.

artikel 4.6
Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Het Scheepvaartmuseum is het de bezoeker verboden in het Museum foto-, video- en filmopnamen te maken indien en voor zover daarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven. Het Scheepvaartmuseum kan ruimten aanwijzen waar, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming, een algeheel verbod geldt om foto-, video- en filmopnamen te maken. 

artikel 4.7
Het Scheepvaartmuseum hanteert strikte auteursrechten. Het openbaar maken dan wel vermenigvuldigen van foto-, video- en filmopnamen, gebaseerd op (delen van) de presentatie en of collectie, op welke wijze en met welk medium dan ook, met inbegrip van elektronische media, is verboden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de directie van Het Scheepvaartmuseum.

artikel 4.8
Het Scheepvaartmuseum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het museumcomplex voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen. Het Scheepvaartmuseum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 4.4 van deze Bezoekvoorwaarden. Het besluit tot ontzegging van de toegang zal deze bezoeker onverwijld, gemotiveerd en zo mogelijk  schriftelijk worden bekendgemaakt.

artikel 4.9
Het Scheepvaartmuseum verwerkt de persoonsgegevens van personen die zich schuldig maken aan de opzettelijke beschadiging van het museumcomplex of de collectie, alsook die de Bezoekersvoorwaarden of de Huis- en Gedragsregels van Het Scheepvaartmuseum als Evenementenlocatie overtreden. Het Scheepvaartmuseum houdt een bestand bij met de gegevens van bezoekers die op deze lijst voorkomen om ze aldus de toegang te kunnen ontzeggen.

artikel 4.10
Tijdens Evenementen bestaat de mogelijkheid dat van het Evenement, de deelnemers en de bezoekers door een door het Scheepvaartmuseum ingeschakelde fotograaf foto’s en/of films worden gemaakt, hierna: ‘de Opnames”. Onder “Evenement” wordt verstaan een feestelijke en/of zakelijke activiteit, een receptie of een presentatie, een en ander in de ruimste zin van het woord, die plaatsvindt in het museumcomplex of op het terrein van het museumcomplex. Het Scheepvaartmuseum gaat ervan uit dat het gebruik van deze Opnames op de website en/of haar sociale media binnen haar gerechtvaardigd marketing belang valt, uiteraard met inachtneming van de privacy van de betrokkenen.

Bezoekers worden bij binnenkomst geïnformeerd over de mogelijkheid van dit soort Opnames en het gebruik daarvan. Bezoekers die niet op de foto of film wensen te komen, krijgen de mogelijkheid een rode sticker te dragen zodat de fotograaf dit weet. Het Scheepvaartmuseum kan uiteraard niet instaan voor foto’s die door derden, zijnde haar niet officiële fotograaf, wordt gemaakt. 


5. Klachten

artikel 5.1
Het Scheepvaartmuseum zal al het mogelijke doen het bezoek aan het museumcomplex of de door Het Scheepvaartmuseum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen. Hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex en/of door Het Scheepvaartmuseum georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert Het Scheepvaartmuseum het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

artikel 5.2
Klachten zijn niet ontvankelijk met betrekking tot de volgende omstandigheden. Deze omstandigheden kunnen nimmer leiden tot enige verplichting tot vergoeding van schade door Het Scheepvaartmuseum aan de bezoeker:

a.     klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van Het Scheepvaartmuseum;

b.     klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;

c.     klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;

d.     klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;

e.     klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex. 

artikel 5.3
Klachten over enig museumbezoek en schadevorderingen waaronder begrepen verzoeken tot restitutie van de toegangsprijs dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, Het Scheepvaartmuseum schriftelijk te bereiken. Klachten en vorderingen die na deze termijn worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

artikel 5.4
Het Scheepvaartmuseum onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

artikel 5.5
De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door het invullen van een formulier dat te verkrijgen is bij de balie gelegen op de binnenplaats van het museumcomplex en door het opvragen van dit formulier via de website van Het Scheepvaartmuseum. De persoonsgegevens van de betreffende klagers zullen enkel intern worden verwerkt in overeenstemming met het doel hiervan, namelijk het zo goed mogelijk beantwoorden en afwikkelen van de klacht, reclame of suggestie. Deze gegevens zullen zo lang worden bewaard als nodig is voor de afwikkeling van de klacht, reclame of suggestie en eventuele vragen hierover.

6. Aansprakelijkheid van het museum

artikel 6.1
Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico.

artikel 6.2
Het Scheepvaartmuseum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de bezoeker toegebracht letsel die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Het Scheepvaartmuseum en of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waartegen Het Scheepvaartmuseum verzekerd is dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van Het Scheepvaartmuseum wordt onder meer uitgesloten voor:

a.     schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door Het Scheepvaartmuseum ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen;

b.     schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van Het Scheepvaartmuseum gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;

c.     schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

d.     schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker.

artikel 6.3
Het Scheepvaartmuseum is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Het Scheepvaartmuseum. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Het Scheepvaartmuseum onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, terrorisme, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Het Scheepvaartmuseum c.q. in het gebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

7. aansprakelijkheid van bezoekers

artikel 7.1
De bezoeker van het museumcomplex is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij veroorzaakt al dan niet ten gevolge van het niet naleven van deze bezoekvoorwaarden en vrijwaart Het Scheepvaartmuseum voor aanspraken van derden ter zake.

artikel 7.2
De (oorspronkelijke) rechthebbende van het toegangsbewijs is medeverantwoordelijk en medeaansprakelijk voor schade veroorzaakt door de houder van dit toegangsbewijs.

artikel 7.3
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor het gedrag van door hen meegebrachte minderjarige kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn, onverminderd ieders eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, mede verantwoordelijk voor en mede aansprakelijk voor het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

artikel 7.4
Organisaties die in het museumcomplex bijeenkomsten, manifestaties en/of partijen (doen) organiseren, zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door hun toedoen uitgenodigde gasten, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van deze gasten.

8. persoonsgegevens

artikel 8
Voor zover in het kader van deze Bezoekvoorwaarden persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit zorgvuldig en conform de regels die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Nederlandse Uitvoeringswet.

Het Scheepvaartmuseum verwijst voor informatie hierover naar de Privacyverklaring van Het Scheepvaartmuseum die is opgenomen op haar website www.hetscheepvaartmuseum.nl. In de Privacyverklaring zijn de rechten van betrokkenen met betrekking tot verwerkingen van persoonsgegevens waarbij Het Scheepvaartmuseum optreedt als verantwoordelijke, opgenomen. 

9. gevonden voorwerpen


artikel 9.1
Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de afdeling beveiliging.

artikel 9.2
Het Scheepvaartmuseum zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie. Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaringneming door Het Scheepvaartmuseum, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden overgedragen aan de plaatselijke politie.

artikel 9.3
Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

10. toepasselijk recht

artikel 10.1
Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en Het Scheepvaartmuseum is Nederlands recht van toepassing.

artikel 10.2
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en Het Scheepvaartmuseum voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Amsterdam.

11. slotbepaling

artikel 11
Indien een of meer van de hiervoor genoemde artikelen niet rechtsgeldig zijn of zullen worden dan blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in de plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude niet-geldige zoveel mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

aanvullende bezoekvoorwaarden in verband met de coronacrisis

Deze Aanvullende Bezoekvoorwaarden van Het Scheepvaartmuseum zijn tot stand gekomen op basis van het Protocol veilig en verantwoord heropenen musea van de Museumvereniging, goedgekeurd d.d. 18 september 2021.

De actuele RIVM richtlijnen omtrent gezondheid en hygiëne vormen steeds de basis van dit protocol. Bij het reserveren van een bezoek aan het museumcomplex worden bezoekers nadrukkelijk geïnformeerd over de toepasselijkheid van deze Aanvullende Bezoekvoorwaarden in aanvulling op de reguliere Bezoekvoorwaarden. Bezoekers worden daarbij opgeroepen zich aan deze Aanvullende Bezoekvoorwaarden en de daarin opgenomen richtlijnen te houden. Een kopie van deze Aanvullende Bezoekvoorwaarden is op de website van Het Scheepvaartmuseum te vinden, is te downloaden bij een online reservering of aankoop van een ticket en bij de ingang van Het Scheepvaartmuseum liggen deze voorwaarden kosteloos ter inzage.

Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de in de(ze) (Aanvullende) Bezoekvoorwaarden opgenomen hygiënemaatregelen en de maatregelen bij gezondheidsklachten te gedragen.

Onder hygiënemaatregelen wordt verstaan:

a. Was je handen na contact handelingen op plekken waar ook anderen geweest zijn.

 • 20 seconden met water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren handdoek of blazer. 
 • Gooi papier daarna weg in een afsluitbare vuilbak. 
 • Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten, voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.

b. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

c. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg in een afsluitbare vuilbak.

d. Was daarna je handen.

e. Schud geen handen.

Onder maatregelen bij gezondheidsklachten wordt verstaan:

a. Heb je verkoudheidsklachten? Blijf thuis!

b. Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid? Blijf thuis, en dat is ook van toepassing op huisgenoten.

voor bezoekers geldt daarnaast het volgende: 

 1. Ga niet van huis bij gezondheidsklachten. Bezoekers zijn welkom als zij en hun huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.
 2. Vermijd het openbaar vervoer waar dat kan, kom zo veel mogelijk met eigen vervoer en ga vooral naar musea in (de omgeving) van je woonplaats.
 3. Betaal zo veel mogelijk met pin of contactloos (pin of mobiel).
 4. Groepsrondleidingen, -arrangementen, of -activiteiten vinden vooralsnog geen doorgang. Er zijn geen groepstickets beschikbaar.
 5. Scholen met plannen voor schoolreisjes met kinderen onder de 12 jaar volgen het actuele advies van het RIVM.
 6. Houd anderhalve meter afstand van bezoekers die niet behoren tot het eigen gezelschap (huishouden).
 7. Volg altijd de hygiënemaatregelen.
 8. Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers van het museum.
 9. Het Scheepvaartmuseum behoudt zich het recht voor om bezoekers die zich niet aan de (Aanvullende) Bezoekvoorwaarden houden de toegang te ontzeggen en te vragen het museumcomplex te verlaten. Artikel 3.4. van de Bezoekvoorwaarden is hierop van toepassing.

Michael Huijser
Algemeen Directeur Het Scheepvaartmuseum