Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum

De Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (VNHSM) werd in mei 1916 opgericht met als doel de rol van de Nederlandse scheepvaart in de wereld meer bekendheid te geven. De collectie van de Vereeniging is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste en rijkste maritieme collecties ter wereld en is in een eigen museum bijeengebracht: Het Scheepvaartmuseum.

voor iedereen toegankelijk

Deze verzameling is voor iedereen te zien in Het Scheepvaartmuseum en nu ook digitaal. Er worden lezingen georganiseerd en rondleidingen, er zijn publicaties en diverse andere activiteiten. Zo stimuleert de Vereeniging het gebruik van haar collectie als bron van kennis en historisch besef, van identiteit, inspiratie en vernieuwing.

onze leden als vriend van Het Scheepvaartmuseum

De Vereeniging bundelt de krachten van individuele maritieme liefhebbers in Nederland. Zij bindt particulieren die zich verantwoordelijk voelen voor cultureel erfgoed en dat willen doorgeven. Als lid van de Vereeniging bent u vriend van Het Scheepvaartmuseum. Door bijdragen (contributies, donaties, schenkingen, legaten) helpen zij de Vereeniging haar doelstellingen te realiseren.

een leven lang verbonden

De Vereeniging heeft haar collectie in bruikleen gegeven aan de Staat der Nederlanden. Deze heeft het beheer en de presentatie van de voorwerpen opgedragen aan Het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Het museum hanteert voor het beheer de geldende internationale normen. Het museum beschikt over een gedreven staf met grote professionele deskundigheid. Derhalve volgt de Vereeniging met louter toeziende betrokkenheid hoe het museum zijn opdracht uitvoert.

bijzondere giften, schenken en nalaten

U kunt zowel eenmalig of incidenteel schenken aan Het Scheepvaartmuseum of een periodieke gift doen. U kunt ook gericht geven aan een specifiek project van Het Scheepvaartmuseum waar uw interesse naar uit gaat. Met uw bijdrage kunt u onder andere restauratie, tentoonstellingen, educatieve projecten en publieksprogrammering mogelijk maken. Ook kunt u Het Scheepvaartmuseum opnemen in uw testament. U kunt hiervoor contact opnemen met Annette Schneemann.

de collectiestrategie

Criteria voor het verwerven of afstoten van voorwerpen liggen vast in een collectiestrategie, die het museum ontwikkelt en de Vereeniging goedkeurt. Voor het uitbreiden van de collectie stelt de Vereeniging jaarlijks een bedrag beschikbaar. Indien voor bijzondere aankopen fundraising noodzakelijk is, zet zij zich actief in. Ook anderszins benut de Vereeniging effectief het netwerk van haar bestuur, commissarissen en leden.

wat doet de Vereeniging nog meer?

Kennis van de maritieme cultuur en geschiedenis vergroot en verbreidt de Vereeniging door diverse activiteiten in samenwerking met Het Scheepvaartmuseum. Het programma omvat lezingen, rondleidingen of andere evenementen en publicaties over de collectie zoals het Jaarboek en het ledenmagazine Zeemagazijn. Daarnaast steunt de Vereeniging de leerstoel Maritieme Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en het Fellowships Programma van Het Scheepvaartmuseum.

nieuwe leden zijn altijd welkom!

De Vereeniging werft actief nieuwe leden in nauwe afstemming met Het Scheepvaartmuseum. Het museum coördineert de wervingscampagnes. Annette Schneemann staat u graag via e-mail of telefonisch te woord via 020 523 2222

Leden bij 'J.C.J. van Speyk vuurt in het kruit' uit 1831 in de jubileumtentoonstelling Drijfveer : 100 jaar verzamelen

bestuur

Het bestuur van de Vereeniging legt tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid. Het bestuur bestaat uit:

  • Manuel Kohnstamm (voorzitter)
  • Ruth van Andel (secretaris)
  • Michiel de Brauw (penningmeester)
  • Meindert Seffinga (portefeuille Collectie) 
  • Laurence de Hon  (Bestuurslid)
  • Clemens Sassen (Bestuurslid)

Riemke Thoe Swartzenberg- Manger Cats (RvC)
Mijndert Wiesenekker (RvC)

Jubileumsymposium 

financiën & bestedingen

De belangrijkste vaste bronnen van inkomsten zijn de lidmaatschapsbijdragen van de leden en het eigen vermogen. Daarnaast ontvangt de Vereeniging incidenteel (zeer welkome) schenkingen.

Legaten en schenkingen aan de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum komen ten goede aan de collectie van Het Scheepvaartmuseum. Door het Ministerie van Financiën is de Vereeniging vrijgesteld van successierecht en schenkingsrecht. Ook is zij aangemerkt als ANBI, een algemeen nut beogende instelling. De gever kan daardoor gebruik maken van de geldende belastingaftrek en vrijstellingen.

Bekijk hier de ANBI gegevens (pdf), het verkort jaarverslag 2023 en het jaarverslag 2023verkort jaarverslag 2022 en het jaarverslag 2022, het verkort jaarverslag 2021 en het jaarverslag 2021 van Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum.

De gelden worden aangewend voor:

  • de collectie
  • de maritieme leerstoel
  • fellowships
  • het jaarboek

algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering 2024 vindt plaats op donderdag 27 juni 2024 in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. 

De agenda van de ALV leest u hier. De concept notulen van de ALV 2023 leest u hier

In verband met de voorgenomen statutenwijziging vindt u hier het concept van de akte van statutenwijziging en hier een compare-versie waarin de wijzigingen ten opzichte van de huidige statuten zijn weergegeven