Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum

De Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum is honderd jaar geleden opgericht. Een aantal welgestelde Amsterdammers sloeg de handen ineen om zoveel mogelijk mensen, jong en oud, in Nederland en daarbuiten, te doen beseffen welke rol de Nederlandse scheepvaart in de wereld speelt en heeft gespeeld. Zo is een van de grootste en rijkste maritieme collecties ter wereld in een eigen museum bijeengebracht. Het huidige Scheepvaartmuseum is de vrucht van dit particuliere initiatief.

voor iedereen toegankelijk

Deze verzameling is voor iedereen te zien in Het Scheepvaartmuseum en nu ook digitaal. Er worden lezingen georganiseerd en rondleidingen, er zijn publicaties en diverse andere activiteiten. Zo stimuleert de Vereeniging het gebruik van haar collectie als bron van kennis en historisch besef, van identiteit, inspiratie en vernieuwing.

onze leden als vriend van Het Scheepvaartmuseum

De Vereeniging bundelt de krachten van individuele maritieme liefhebbers in Nederland. Zij bindt particulieren die zich verantwoordelijk voelen voor cultureel erfgoed en dat willen doorgeven. De leden voelen zich Vriend van Het Scheepvaartmuseum. Door bijdragen (contributies, donaties, schenkingen, legaten) helpen zij de Vereeniging haar doelstellingen te realiseren.

een leven lang verbonden

De Vereeniging heeft haar collectie in bruikleen gegeven aan de Staat der Nederlanden. Deze heeft het beheer en de presentatie van de voorwerpen opgedragen aan Het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Het Museum hanteert voor het beheer de geldende internationale normen. Het Museum beschikt over een gedreven staf met grote professionele deskundigheid. Derhalve volgt de Vereeniging met louter toeziende betrokkenheid hoe het museum zijn opdracht uitvoert.

de collectiestrategie

Criteria voor het verwerven of afstoten van voorwerpen liggen vast in een collectiestrategie, die het museum ontwikkelt en de Vereeniging goedkeurt. Voor het uitbreiden van de collectie stelt de Vereeniging jaarlijks een bedrag beschikbaar. Indien voor bijzondere aankopen fundraising noodzakelijk is, zet zij zich actief in. Ook anderszins benut de Vereeniging effectief het netwerk van haar bestuur, commissarissen en leden.

wat doet de Vereeniging nog meer?

Kennis van de maritieme cultuur en geschiedenis vergroot en verbreidt de Vereeniging door diverse activiteiten in samenwerking met Het Scheepvaartmuseum. Het programma omvat lezingen, rondleidingen of andere evenementen en publicaties over de collectie zoals het Jaarboek en het ledenmagazine Zeemagazijn. Daarnaast steunt de Vereeniging de leerstoel Maritieme Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en het Fellowships Programma van Het Scheepvaartmuseum.

nieuwe leden zijn altijd welkom!

De Vereeniging werft actief nieuwe leden in nauwe afstemming met Het Scheepvaartmuseum. Het museum coördineert de wervingscampagnes. Jacqueline Visser staat u graag via e-mail of telefonisch te woord via 020 5232 264.

Leden bij 'J.C.J. van Speyk vuurt in het kruit' uit 1831 in de jubileumtentoonstelling Drijfveer : 100 jaar verzamelen

bestuur

Het bestuur van de Vereeniging legt tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid. Het bestuur bestaat uit:

 • Rutger van Slobbe (voorzitter)
 • Annerie Ploumen (secretaris)
 • Michiel de Brauw (penningmeester)
 • Harry de Bles (portefeuille Collectie)
 • Laurence de Hon (portefeuille Leden en Fondsenwerving)
 • Clemens Sassen (portefeuille Leden en Fondsenwerving)

raad van commissarissen

De Vereeniging kent een raad van commissarissen die tot taak heeft toezicht te houden op beleid van het bestuur en algemene gang van zaken van de Vereeniging. De Raad bestaat uit:

 • Josefine Leistra
 • Wim Nagtegaal
 • Peter Schoon
 • Riemke thoe Schwartzenberg-Manger Cats

Jubileumsymposium 10 mei 2016

financiën & bestedingen

De belangrijkste vaste bronnen van inkomsten zijn de lidmaatschapsbijdragen van de leden en het eigen vermogen. Daarnaast ontvangt de Vereeniging incidenteel (zeer welkome) schenkingen.

Legaten en schenkingen aan de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum komen ten goede aan de collectie van Het Scheepvaartmuseum. Door het Ministerie van Financiën is de Vereeniging vrijgesteld van successierecht en schenkingsrecht. Ook is zij aangemerkt als ANBI, een algemeen nut beogende instelling. De gever kan daardoor gebruik maken van de geldende belastingaftrek en vrijstellingen. Bekijk hier de ANBI gegevens (pdf), het verkorte jaarverslag 2019 en het jaarverslag 2019 van Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum.

De gelden worden aangewend voor:

 • de collectie
 • de maritieme leerstoel
 • fellowships
 • het jaarboek

bijzondere giften, schenken en nalaten

U kunt zowel eenmalig of incidenteel schenken aan Het Scheepvaartmuseum of een periodieke gift doen. U kunt ook gericht geven aan een specifiek project van Het Scheepvaartmuseum waar uw interesse naar uit gaat. Met uw bijdrage kunt u onder andere restauratie, tentoonstellingen, educatieve projecten en publieksprogrammering mogelijk maken. Ook kunt u Het Scheepvaartmuseum opnemen in uw testament. U kunt hiervoor contact opnemen met Betty van Steinvoorn of Cato Ebeling Koning.

algemene ledenvergadering

U kunt hier de notulen van de ALV 2019 (pdf) lezen, die plaats vond op dinsdag 14 mei 2019. Deze notulen zullen naar verwachting vastgesteld worden in het najaar van 2020 tijdens een nog te plannen vergadering (uitgesteld vanwege het Corona-virus).  

Het Scheepvaartmuseum maakt gebruik van cookies. Meer weten? Lees onze cookieverklaring.