In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Het Scheepvaartmuseum gegevens gebruikt en verwerkt en toepast op de website hetscheepvaartmuseum.nl. We vinden het belangrijk om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan om ieders privacy te waarborgen.

privacyverklaring Het Scheepvaartmuseum

1.     wie zijn wij en waarom deze verklaring?
 

wie zijn wij?
De Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, hierna “Het Scheepvaartmuseum” is een maritiem museum en bezit een van de grootste maritieme collecties ter wereld. Het Scheepvaartmuseum laat haar bezoekers zien hoe de zee de Nederlandse cultuur heeft bepaald. Het Scheepvaartmuseum is een toonaangevend internationaal kennis- en expertisecentrum op het gebied van de maritieme geschiedenis. Het gebouw van Het Scheepvaartmuseum kan worden gehuurd als evenementenlocatie.

In dit Privacyreglement zijn de verwijzingen naar 'wij', 'ons' of 'onze', verwijzingen naar Het Scheepvaartmuseum. Verwijzingen naar 'u' of 'uw' zijn verwijzingen naar de gebruiker van de website of naar degene die wij via deze privacyverklaring informeren. 

waarom deze verklaring?
Het Scheepvaartmuseum kan bij het uitvoeren van haar activiteiten persoonsgegevens van u verwerken. Bijvoorbeeld wanneer u bezoeker bent van ons museum of van onze website, aanwezig bent bij een tentoonstelling, educatief programma voor scholen of bij ons een event organiseert of bezoekt. Of, om met u in contact te kunnen blijven; of dat nu is als nieuwsbrieflezer, vriend, sponsor of begunstiger of wanneer u meer informatie wilt over onze collectie of het depot van Het Scheepvaartmuseum wenst te bezoeken.
In deze verklaring (hierna: “Privacyverklaring’) kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom (voor welke doeleinden) wij dat doen. Ook vindt u informatie over uw rechten als betrokkene.

Wij zijn ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Het Scheepvaartmuseum en alle aan haar gelieerde rechtspersonen van groot belang. Wij handelen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (`AVG).

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens als dit op grond van de AVG is toegestaan. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. We verwerken ze alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens op passende technische en organisatorische wijze zijn beveiligd.

de verantwoordelijke
Het Scheepvaartmuseum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en treedt op als “Verwerkingsverantwoordelijke” zoals dat in de AVG wordt bedoeld. Dit zijn onze gegevens:

 • Statutaire naam: Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam
 • Vestigings- en bezoekadres: Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam
 • Postadres: Postbus 15443, 1001 MK Amsterdam
 • E-mailadres algemeen: info@hetscheepvaartmuseum.nl
 • E-mailadres privacy officer : privacy@hetscheepvaartmuseum.nl
 • KvK-nummer: 412.144.98
 • BTW-identificatienummer: NL8032.52.341. B.01

voor wie?
Deze privacyverklaring geldt voor bezoekers van onze website www.hetscheepvaartmuseum.nl. Verder geldt deze privacyverklaring voor alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken in het kader van onze activiteiten, diensten en werkzaamheden.

We hopen dat alle informatie duidelijk is. Indien u hierover vragen mocht hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze contactpersoon voor privacy, deze Privacyverklaring en de hiermee samenhangende onderwerpen, ons Hoofd Veiligheidszaken is te bereiken via privacy@hetscheepvaartmuseum.nl en 020 - 5232260 


2. welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Het Scheepvaartmuseum verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer dat voor de uitvoering van onze activiteiten, diensten of werkzaamheden nodig is. Een andere reden om uw persoonsgegevens te verwerken kan zijn omdat u zelf uw contactgegevens aan Het Scheepvaartmuseum heeft verstrekt. Dat kan zijn omdat u graag met ons in contact wilt komen of blijven, informatie wenst, omdat u zich heeft aangemeld voor een van de nieuwsbrieven, ons museum wenst te steunen als vriend, sponsor of begunstiger of een evenement in ons museumcomplex wenst te organiseren.

In het algemeen kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken, waarbij we opmerken dat u in hoofdstuk 4 van deze privacyverklaring meer specifiek wordt geïnformeerd. Welke persoonsgegevens er van u worden verzameld, hangt namelijk af van onze relatie tot u. Het kan gaan om:

 • voor- en achternaam, voorletters,
 • titulatuur,
 • adresgegevens,
 • telefoonnummer,
 • geboortedatum,
 • geslacht,
 • e-mailadres,
 • bankrekeningnummer of kaartgegevens,
 • functie, beroep of opleiding,
 • foto- en/of videobeelden,
 • Interactiegegevens, zoals IP-adres, surfgedrag op onze website, klikgedrag en   locatiegegevens.

3.     algemeen doel en grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de hieronder genoemde algemene doeleinden van Het Scheepvaartmuseum. In hoofdstuk 4 zullen we voor specifieke activiteiten of per groep betrokkenen, deze informatie nader specificeren en toelichten.

Het Scheepvaartmuseum zal uw persoonsgegevens alleen verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor:

 • informatievoorziening en servicedoeleinden, zoals het onderhouden van contact, het verbeteren van de kwaliteit van onze activiteiten of de afwikkeling van een verzoek om informatie, vraag of klacht.
 • de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten tussen u en Het Scheepvaartmuseum zoals de aankoop en betaling van online tickets of online foto´s, bij de levering van producten of diensten door u als leverancier, medewerker, vrijwilliger of zelfstandige, het huren van Het Scheepvaartmuseum als evenementlocatie, bij giften, bruikleen- en schenkingsovereenkomsten, bij de afwikkeling van een legaat, in het geval u Het Scheepvaartmuseum wilt steunen door deelname aan de business club of een lidmaatschap van een van de verenigingen danwel een partnerschap.
 • het opvolgen van wettelijke verplichtingen waarbij we gehouden zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan de overheid, zoals aan de belastingdienst;
 • promotionele doeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven en het tonen van berichten of boodschappen op social mediakanalen, zoals Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn en Snapchat.
 • ontwikkel- en analysedoeleinden om onze website verder te ontwikkelen, te onderhouden en te verbeteren.
 • voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het meten van respons op onze online promotiecampagnes en het sturen of afnemen van online enquêtes en enquêtes in het museumgebouw.
 • marketingdoeleinden en om uw voorkeuren en wensen beter te begrijpen.
 • beveiliging en het voorkomen en opsporen van schade, diefstal of fraude (videobewakingssysteem, zwarte lijst bezoekers).
 • wetenschappelijk en historisch onderzoek, archivering in het algemeen belang
 • academische, journalistieke en artistieke doeleinden.

Onze verwerkingen voor de bovengenoemde doelen worden gebaseerd op de in de AVG neergelegde rechtsgrondslagen “de uitvoering van overeenkomsten”, “het voldoen aan wettelijke verplichtingen” en ons “gerechtvaardigd belang” of omdat u met de verwerking heeft ingestemd en ons hiervoor toestemming heeft verleend.

Als u ervoor kiest om de door Het Scheepvaartmuseum gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, zijn wij mogelijk niet in staat om u te voorzien van de informatie en/of overeenkomsten of diensten die u hebt aangevraagd en/of kunnen wij niet voldoen aan de doelstelling(en) waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gevraagd.

4.     doel en grondslagen van specifieke verwerkingen van persoonsgegevens

online of telefonisch contact met Het Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum verzamelt uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt, of dat nu via social media, per email, per telefoon of post is. Wij dienen deze persoonsgegevens te gebruiken om te kunnen reageren op uw vragen, en/of om diensten en/of informatie of producten, die u hebt aangevraagd, te verstrekken. 

De gevraagde persoonsgegevens omvatten uw naam en de contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer of adres) die afhankelijk zijn van de wijze waarop u wilt dat wij reageren (per e-mail, per telefoon of per post) en uw persoonlijke keuzes en verzoeken. Bij contact over evenementen van Het Scheepvaartmuseum of onderwijsprogramma’s en rondleidingen zullen we ook informatie verzamelen over het bedrijf of de organisatie (scholen) waarvoor u ons benadert.

bijzonderheden contact met de afdeling Collecties en depotbezoek
Studenten en wetenschappelijk onderzoekers kunnen een aanvraag doen om informatie of om objecten uit de collectie van Het Scheepvaartmuseum via een depotbezoek te raadplegen. In dat geval verwerken wij ook of u inderdaad student of wetenschappelijk onderzoeker bent. Bij een depotbezoek hebben wij daarbij een gerechtvaardigd belang, bestaande uit veiligheidsoverwegingen, u verder te vragen om zich voorafgaand aan het bezoek bij de medewerker van onze afdeling Beveiliging te legitimeren. Uw ID wordt niet bewaard.

Zonder voorafgaand legitimatie kunt u ons depot niet bezoeken. Mocht er schade ontstaan of sprake zijn van een incident, is het voor ons van groot belang zeker te weten wie u bent en u te bereiken over de afwikkeling.

verwerkingen voor journalistieke doeleinden ten behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen
Binnen de collectie, de bibliotheek en het archief van Het Scheepvaartmuseum kan sprake zijn van objecten of documenten waarin persoonsgegevens van nog levende personen voorkomen zoals naam, afbeelding, geboortedatum of bijvoorbeeld woonplaats. Deze `dragers` zouden in het kader van journalistieke doeleinden kunnen worden tentoongesteld of gepubliceerd. Dat zou kunnen gaan om academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen. Dit valt binnen het gerechtvaardigd belang van Het Scheepvaartmuseum als museum en vanwege haar positie als kennis- en expertisecentrum.

Uiteraard zal Het Scheepvaartmuseum van geval tot geval steeds een afweging maken tussen dit gerechtvaardigd belang en de privacy rechten van betrokkenen wiens persoonsgegevens een rol spelen. In verband met deze specifieke verwerkingsdoeleinden zijn de rechten van betrokkenen zoals die vermeld staan in hoofdstuk 8 beperkt voor wat betreft inzage, wijziging of het verwijderen van de persoonsgegevens.

bezoekers van het museumcomplex van Het Scheepvaartmuseum
Op een bezoek aan Het Scheepvaartmuseum en aan door haar georganiseerde evenementen (feestelijke of zakelijke activiteiten, een receptie, presentatie of rondleiding) zijn onze Bezoekvoorwaarden van toepassing (www.hetscheepvaartmuseum.nl).

bezoekers van het museumcomplex van Het Scheepvaartmuseum
Wanneer u Het Scheepvaartmuseum bezoekt kunnen er persoonsgegevens van u als bezoeker worden verzameld. Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen wanneer deze gegevens nodig zijn om u toegang tot ons museum te kunnen bieden, bijvoorbeeld omdat u online een toegangsbewijs voor ons museum koopt of er gecontroleerd dient te worden of u in het geval van een evenement op een gastenlijst van bezoekers staat. 

videobewakingssystemen
Om een bezoek aan Het Scheepvaartmuseum goed, veilig en verantwoord te laten verlopen maken wij gebruik van een videobewakingssysteem, omwille van de bescherming en veiligheid van het museumcomplex, de collectie, de bezoekers en het personeel.

Het doel van dit systeem is om onze beveiligingsmedewerkers het museumcomplex te laten monitoren via dit bewakingssysteem. Met het bewakingssysteem wordt gecontroleerd op overtredingen van de Bezoekvoorwaarden of de Huis- en gedragsregels van Het Scheepvaartmuseum als Evenementenlocatie.

Bezoekers gaan er door het bezoeken van ons museumcomplex mee akkoord dat zij kunnen voorkomen in de beelden van het videobewakingssysteem. De verkregen beelden zullen enkel intern worden bekeken en gebruikt behalve wanneer er sprake is van een overtreding van de genoemde voorwaarden of andere calamiteiten. In dat geval heeft Het Scheepvaartmuseum het recht om de beelden te verstrekken aan politie en opsporingsdiensten of de schadeverzekeraar.

Om het aantal bezoekers te kunnen meten, vooral bij grote evenementen die vanwege de veiligheid een maximumaantal bezoekers kennen, zetten wij stereoscopische camera’s in die het aantal bezoekers telt en aan onze beveiliging doorgeeft. Het verwerkingsdoel van het Scheepvaartmuseum ten aanzien van deze camera is om in verband met veiligheidsvoorschriften en ter voorkoming van calamiteiten ervoor te zorgen dat er zich niet te veel bezoekers tegelijk in het museumcomplex bevinden.

zwarte lijst
De persoonsgegevens van personen die zich schuldig maken aan de opzettelijke beschadiging van het museumcomplex of de collectie, alsook die de Bezoekersvoorwaarden overtreden worden door Het Scheepvaartmuseum verzameld met de mogelijkheid om bezoekers die op deze lijst voorkomen de toegang voorgoed of voor een bepaalde periode te kunnen ontzeggen. Het besluit tot ontzegging van de toegang zal deze bezoeker onverwijld, gemotiveerd en zo mogelijk schriftelijk worden bekendgemaakt.

gegevensbeschermingseffectbeoordeling
Het Scheepvaartmuseum heeft voor wat betreft de inzet van cameratoezicht en voor de zwarte lijst, het opnemen, bekijken en bewaren van beveiligingsbeelden en het verwerken van persoonsgegevens op de zwarte lijst, een Gegevens beschermings-effectbeoordeling Cameratoezicht en Zwarte Lijst gedaan waaruit volgt dat deze handelwijze niet alleen gerechtvaardigd is, maar ook noodzakelijk en evenredig en in overeenstemming met het verwerkingsdoel, dit afgezet tegen de risico’s voor betrokkenen, ten aanzien waarvan organisatorische maatregelen bestaan. 

evenementen in Het Scheepvaartmuseum
Bij de meeste evenementen verwerken wij de persoonsgegevens van genodigden en bezoekers op lijsten. Deze lijsten worden bekeken door de afdeling Beveiliging in verband met het verstrekken van toegang. De lijst wordt verder gedeeld met de medewerkers van onze afdeling Development en/of Marketing en de directie van Het Scheepvaartmuseum die een gerechtvaardigd (marketing- belang) hebben op de hoogte te zijn van de aanwezigen, mede om onze bedrijfsactiviteiten en marketingdoeleinden verder te bepalen en te ontwikkelen.

foto en video opnames bij evenementen
Tijdens evenementen bestaat de mogelijkheid dat van het evenement, de deelnemers en de bezoekers door een door Het Scheepvaartmuseum ingeschakelde fotograaf foto’s en/of filmbeelden worden gemaakt. Het Scheepvaartmuseum heeft bij het maken en publiceren van deze opnames waarop personen herkenbaar kunnen voorkomen op haar website en/of op social media een gerechtvaardigd marketing belang, waarbij uiteraard de privacy van betrokkenen in acht wordt genomen.

Bezoekers die niet op de opnames wensen voor te komen, hebben de mogelijkheid bij de receptie van Het Scheepvaartmuseum een rode sticker te vragen aan de hand waarvan de officiële fotograaf van het Scheepvaartmuseum weet dat deze persoon niet herkenbaar op de opnames wenst te komen. Het Scheepvaartmuseum kan uiteraard niet instaan voor derden die opnames van betrokkenen maken en/of publiceren. 

bezoekers via de afdeling educatie /scholen
In het geval van een bezoek door een school of onderwijsinstelling gelden de Huisregels voor onderwijsgroepen en de Bezoekvoorwaarden van ons museum. Bij het bezoek wordt het aantal gasten als ook het type school of opleiding verwerkt in verband met de keuze voor het type rondleiding en aantal in te zetten gidsen. De persoonsgegevens van de deelnemers aan het bezoek worden niet verwerkt. De naam en contactgegevens van de contactpersoon van de groep alsook de boekingen per school worden vastgelegd in ons boekingssysteem.

Aan de hand van uw persoonsgegevens kunnen wij u in de toekomst benaderen voor andere bezoeken in het kader van ons educatieve aanbod. Indien u aangeeft daarop geen prijs te stellen, zullen wij uw gegevens verwijderen, en deze niet meer gebruiken.

online bezoekers van onze website
Het Scheepvaartmuseum verstrekt via haar website www.hetscheepvaartmuseum.nl informatie over haar museum en haar activiteiten. Op het gebruik van de website van Het Scheepvaartmuseum zijn ook gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Wanneer u de website van Het Scheepvaartmuseum bezoekt, verwerken wij uw IP-adres. Dit kan een persoonsgegeven zijn. Wij doen dit om te analyseren hoe vaak onze website wordt bezocht. Verder meten we de bezoekersstromen op onze website en kunnen we informatie over uw activiteiten tijdens uw bezoek verzamelen. Dit doen we om uw beleving van de website te personaliseren. We leggen onder meer uw voorkeuren en instellingen vast en we verzamelen statistische gegevens die ons helpen om onze website te verbeteren en verder te ontwikkelen.

Wij hebben extra informatie hierover opgenomen in hoofdstuk 9 van deze privacyverklaring, en uitgewerkt in onze uitgebreide cookieverklaring (www.hetscheepvaartmuseum.nl/disclaimer).

op de hoogte blijven: de nieuwsbrief
Het Scheepvaartmuseum verstuurt periodiek per e-mail een nieuwsbrief om geïnteresseerden te informeren over Het Scheepvaartmuseum en haar activiteiten en evenementen. U kunt zich hiervoor via de website en in het museum aanmelden. Bij aanmelding verstrekt u ons uw e-mailadres en geeft u ons toestemming om uw persoonsgegeven te verwerken. Om u van dienst te kunnen zijn bij het ontvangen van de nieuwsbrief van uw keuze, wordt ook deze voorkeur vastgelegd in combinatie met uw emailadres en naam.

U heeft het recht om u op ieder moment en kosteloos af te melden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief U kunt hiervoor gebruik maken van de functie 'afmelden' ('unsubscribe') die in elke nieuwsbrief staat vermeld die u van ons ontvangt.

de verwerking van persoonsgegevens in verband met onze marketingdoeleinden
Het Scheepvaartmuseum kan persoonsgegevens in haar CRM-systeem verzamelen, bewaren en gebruiken in het kader van haar marketingbelang. Bijvoorbeeld indien u een van de medewerkers van Het Scheepvaartmuseum heeft ontmoet en voorzien van uw contactgegevens of als u als contactpersoon een overeenkomst met Het Scheepvaartmuseum heeft gesloten, bijvoorbeeld voor het huren van Het Scheepvaartmuseum als locatie voor uw evenement.

Wij kunnen telefonisch of per of post contact met u opnemen voor marketingdoeleinden met betrekking tot onze activiteiten, evenementen en mogelijkheden om ons museum te steunen. Indien u ons laat weten dat u deze informatie niet wilt ontvangen, zullen wij dit respecteren. Wij zullen u voor dergelijke marketingdoelen enkel via elektronische weg, per email of sms, benaderen wanneer u hiermee heeft ingestemd, op de manier zoals omschreven in de paragraaf “Op de hoogte blijven, onze nieuwsbrief”.

Voor leden van de Vereeniging, participanten van Het Compagniefonds en bedrijven aangesloten bij onze Maritieme Cirkel, is de netwerkfunctie cruciaal. Om die redenleggen wij daarom in het CRM-systeem ook de naam van uw bedrijf of organisatie, functie en interesses vast.

De namen en functies van leden worden verder verwerkt in een ledenlijst die raadpleegbaar kan zijn door de andere leden. Gelet op de netwerkfunctie van dergelijke lidmaatschappen kunnen leden onderling met elkaar in contact worden gebracht. 

Wanneer wij een activiteit of evenement samen met een andere partij organiseren kunnen de relevante contactgegevens van personen worden gedeeld.

begunstigers van Het Scheepvaartmuseum/ giften, schenkingen en legaten

bruikleen
In het kader van de administratieve verwerking en afwikkeling van de door ons ontvangen giften, schenkingen, legaten en in- en uitgaande bruiklenen, zal Het Scheepvaartmuseum ter uitvoering van de overeenkomst en, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, persoonsgegevens van u verwerken zoals de voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens en betalingsgegevens. In verband met de status als ANBI, een algemeen nut beogende instelling, kan op ons de wettelijke verplichting rusten uw persoonsgegevens aan de belastingdienst te verstrekken.

We zullen u voorleggen of u, of de erflater, anoniem wenst te blijven bij het tentoonstellen van het geschonken, geleende of verkregen object, publicaties of publiciteit daarover, of dat u ons toestemming verleent voor de vermelding van uw naam of die van de erflater bij de tentoonstelling van het object en in een eventuele publicatie of publiciteit hierover.

U heeft het recht om deze toestemming door verzending van een brief en/of email in te trekken. Het Scheepvaartmuseum houdt zich het recht voor een dergelijk verzoek te weigeren indien zij bijvoorbeeld een beroep kan doen op artikel 85 lid 2 van de AVG o.a. omdat dit recht bijvoorbeeld niet geldt voor verwerkingen voor journalistieke of academische doeleinden.

het huren van Het Scheepvaartmuseum als evenementenlocatie
Bij het huren van Het Scheepvaartmuseum als locatie voor evenementen door derden zijn de Huis- en Gedragsregels van Het Scheepvaartmuseum als Evenementenlocatie van toepassing. De organisator van het evenement is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers aan het betreffende evenement.

Het Scheepvaartmuseum verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst tezamen met de bezoekerslijst voor het evenement die zal worden gedeeld met de medewerkers van Het Scheepvaartmuseum voor wie de bezoekersinformatie (vanuit veiligheidsoverwegingen) van belang is.

sollicitaties bij Het Scheepvaartmuseum
Tijdens een sollicitatieprocedure zullen wij persoonsgegevens verwerken, zoals uw naam, adres, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht. Daarnaast zal Het Scheepvaartmuseum vragen naar gegevens over de door u gevolgde opleidingen alsmede uw arbeidsverleden. In dit kader kan Het Scheepvaartmuseum tevens een (zakelijk) social media profiel zoals LinkedIn bekijken. Het Scheepvaartmuseum zal enkel de gegevens verwerken voor zover zij een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking daarvan en indien de verwerking noodzakelijk is voor het doel, namelijk het vinden van de juiste kandidaat voor de functie.

5.     hoe lang bewaren wij gegevens?

Het Scheepvaartmuseum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, tenzij het bewaren van deze gegevens voor ons noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Of, omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, of deze gegevens juist op uw verzoek en met uw toestemming bewaren.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is, uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en u de toestemming intrekt, het gerechtvaardigd belang op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken komt te vervallen, en na afloop van de hierna vermeldde specifieke termijnen:

bezoekersinformatie
De informatie die Het Scheepvaartmuseum over haar bezoekers verzamelt en verwerkt zal tot maximaal 6 maanden na het bezoek worden bewaard behoudens een wettelijke verplichting. 

beveiliging/ cameratoezicht
De gemaakte beelden in het kader van beveiliging en cameratoezicht zullen in beginsel maximaal 4 weken worden bewaard. Wanneer er sprake is van een incident zullen de op dat incident betrekking hebbende beelden bewaard worden totdat het incident (volledig) is afgehandeld.

de afwikkeling van klachten
Informatie over de afwikkeling van vragen of klachten wordt maximaal 2 jaar na afwikkeling bewaard.

foto en film opnames op evenementen
Het Scheepvaartmuseum zal foto- en/of videomateriaal van evenementen maximaal 15 jaar na afloop van het evenement bewaren.

donateurs, leden van de business club, Vereeniging, fondsen, begunstigers, contactpersonen
De contactgegevens van personen die Het Scheepvaartmuseum ondersteunen of als partner of lid verbonden zijn (geweest) worden mede gelet op het marketingbelang hierbij en het belang van ons (sponsor)netwerk maximaal 5 jaar na het beëindigen van de overeenkomst, de gift, schenking of samenwerking bewaard.

De persoonsgegevens van personen die optreden als contactpersoon bij educatieve bezoeken of het huren van Het Scheepvaartmuseum als evenementlocatie, worden maximaal 5 jaar na de beëindiging van de laatste overeenkomst bewaard.

gegevens van sollicitanten
De in het kader van de sollicitatieprocedure verwerkte persoonsgegevens zullen tot maximaal 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure worden bewaard. Indien het Scheepvaartmuseum de persoonsgegevens langer wil bewaren, zal zij de sollicitant om toestemming vragen, waarna de gegevens nog maximaal een jaar worden bewaard.

6.     wie zijn betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens en met wie delen wij dergelijke gegevens?

Bij de uitvoering van de werkzaamheden kunnen de medewerkers van Het Scheepvaartmuseum toegang tot uw persoonsgegevens hebben. Toegang tot persoonsgegevens is alleen mogelijk indien dat voor de specifieke medewerker noodzakelijk is in de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden.

Wij kunnen ter ondersteuning van onze organisatie gebruik maken van derden, waarbij door deze derden persoonsgegevens worden verwerkt. Indien Het Scheepvaartmuseum dergelijke “verwerkers” inschakelt, heeft Het Scheepvaartmuseum in die gevallen een overeenkomst gesloten waarin wij onder meer afspreken wat de verplichtingen van zo’n derde zijn en ook bijvoorbeeld dat uw persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. 

Tenzij er sprake is van een gerechtvaardigd belang van ons museum of een wettelijke plicht, zal Het Scheepvaartmuseum voor het overige uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden als het gaat om commerciële doeleinden behalve met uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft in dat geval het recht uw toestemming in te trekken, zie daarvoor hoofdstuk 7.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

7.     welke beveiligingsmaatregelen nemen wij & meldplicht datalekken

Het Scheepvaartmuseum heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (hacken), onbevoegde toegang en openbaarmaking.

Personen die namens Het Scheepvaartmuseum toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding en zorgvuldige omgang met uw gegevens. Onze medewerkers zijn gebonden aan een intern privacy beleid . Wanneer Het Scheepvaartmuseum derden als verwerkers inschakelt, verlangen wij dezelfde technische en organisatorische maatregelen van onze verwerkers en hebben wij dit met hen vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. 

Mocht er onverhoopt sprake zijn van een eventueel datalek zullen wij - in de gevallen waar dat volgens de AVG en/of andere wetgeving nodig is - dit (tijdig) melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en waar nodig ook aan u persoonlijk.

8.     wat zijn uw rechten?

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene de volgende rechten:

 • het recht om informatie op te vragen over de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit);
 • het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • het recht om door u verleende toestemming in te trekken;
 • het recht om uw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of wanneer u uw toestemming intrekt. Het recht om gegevens te laten verwijderen heeft u niet altijd, er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat Het Scheepvaartmuseum in strijd met de geldende privacyregels zou handelen.

Het Scheepvaartmuseum hecht er belang aan om u erop te wijzen dat de hierboven omschreven rechten geen absolute rechten zijn, en dat Het Scheepvaartmuseum onder bepaalde omstandigheden aan een bepaald verzoek geen gehoor hoeft te geven. Elk verzoek zullen wij afzonderlijk beoordelen aan de hand van de concrete omstandigheden en de geldende wetgeving. Wanneer wij aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven dan zullen wij deze beslissing altijd aan u motiveren.

Indien u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of dit voorleggen aan de rechter. Het recht van bezwaar tegen gebruik van persoonsgegevens voor (direct) marketing doeleinden is overigens wel absoluut. Dat betekent dat wij een verzoek om geen uitingen die onder direct marketing vallen, altijd zullen accepteren.

U kunt uw (privacy)verzoeken richten aan Het Scheepvaartmuseum per e-mail aan privacy@hetscheepvaartmuseum.nl en/of per post naar het navolgende adres: Het Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1, 1018 KK, Amsterdam, ter attentie van onze privacy officer, Hoofd Veiligheidszaken van Het Scheepvaartmuseum.

In verband met deze specifieke verwerkingsdoeleinden zijn de rechten van betrokkenen zoals die vermeld staan in hoofdstuk 8 (voor wat betreft inzage, wijziging of het verwijderen van de persoonsgegevens) beperkt.

9.     gebruik van cookies/hyperlinks

Op onze website wordt gebruik gemaakt van zogenaamde, cookies, scripts, beacons/tags en pixels (hierna: cookies). Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer en bevatten (beperkte) informatie over u als gebruiker. 

Het Scheepvaartmuseum gebruikt en plaats cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Tevens worden cookies gebruikt voor eigen marketingdoeleinden, waaronder online advertenties. Deze cookies kunnen worden geplaatst door Het Scheepvaartmuseum of door derden. U kunt er (deels) voor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw internetbrowser dienovereenkomstig in te stellen. De door Het Scheepvaartmuseum gebruikte cookies zijn in verschillende categorieën onder te verdelen:

functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies die nodig zijn om de website van Het Scheepvaartmuseum goed te kunnen laten functioneren.

analytische cookies
Deze cookies worden ingezet voor analytische doeleinden. Zo kan Het Scheepvaartmuseum de bezoekersstroom van de website monitoren.

marketing cookies
De tracking cookies bestaan uit cookies (van derde partijen) die het internetgedrag van de bezoekers monitoren om zo op het internetgedrag van bezoekers afgestemde reclame aan te bieden.

overige cookies
Binnen deze categorie vallen cookies die niet direct in de voorgaande categorieën zijn in te delen maar wel tracking of profiling eigenschappen hebben.

Voor een volledige en uitgebreid overzicht van alle door Het Scheepvaartmuseum gebruikte cookies verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

hyperlinks
Voor zover wij op onze website links plaatsen naar websites van derden, is het van belang te weten dat bij het bezoeken van zulke websites van derden de privacyverklaring van de betreffende website van toepassing is, en niet die van Het Scheepvaartmuseum.

10.     aanpassen van deze privacyverklaring 

Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. 

Wij adviseren u daarom, indien u informatie over privacy wenst, de actuele versie op onze website te raadplegen.

Versie mei 2018