Hier treft u een compleet overzicht, op alfabetische volgorde, van alle fondsen en stichtingen die een bijdrage hebben geleverd aan Het Scheepvaartmuseum.

Partners

VriendenLoterij
Het Scheepvaartmuseum ontvangt een jaarlijkse bijdrage van de VriendenLoterij. Deze bijdrage gebruiken wij voor aankopen, restauratie en het toegankelijk maken en presenteren van de collectie. Bovendien kunnen de deelnemers met hun VriendenLoterij VIP-KAART zelf bewonderen wat zij mede mogelijk maken. 

Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Het Scheepvaartmuseum ontvangt een structurele (jaarlijks) subsidie van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Fondsen & stichtingen

Andla Fonds
draagt bij aan onze samenleving door financiering, behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed, kunst, wetenschap en natuur. Andla fonds steunde het museum bij het presentabel maken van de Solebay Tapestries.

Blockbusterfonds 
Het Blockbusterfonds is in 2012 opgericht door de VandenEnde Foundation, het Cultuurfonds, VSBfonds en de VriendenLoterij. Zij werken samen in het Blockbusterfonds om uitzonderlijke culturele projecten mede mogelijk te maken. De kiem voor het fonds werd gelegd bij de Mandeville Lezing in 2011. Hierin hield Joop van den Ende een pleidooi om meer te investeren in cultuur en cultureel ondernemerschap. Het fonds heeft bijgedragen vanuit de regeling XTRA aan de tentoonstelling Food for Thought (2023). 

Fonds 21
Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële kunst- en cultuurprojecten een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Fonds 21 (voorheen SNS Reaal Fonds) heeft bijgedragen aan het Fellowshipsprogramma en de tentoonstelling Willem van de Velde: vader & zoon (2021), Mens op Zee (2022).

Gijzelaar Hintzenfonds
Het fonds heeft ten doel de kunstzin, het begrip voor en de kennis over de beeldende kunst te bevorderen bij een breed publiek. Het fonds leverde een financiële bijdrage aan de totstandkoming van het jaarboek 2015.

Janivo Stichting
De Janivo Stichting biedt financiële steun aan projecten op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek. De stichting heeft het museum gesteund bij de realisatie van de educatieve ruimte ‘het vooronder’ bij de renovatie in 2011.

Kattendijke/Drucker stichting
De Kattendijke/Drucker stichting verleent financiële steun aan instellingen op religieus, cultureel en sociaal terrein. Het museum ontving van de stichting een financiële bijdrage voor jaarboek 2009, 2011, de ontwikkeling van een onderwijsprogramma bij de Atlassen (2014).

K.f. Hein Fonds
De stichting, die is opgericht door Karl Friederich Hein in 1938, richt zich op het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, cultuur en volksontwikkeling, podiumkunsten, volksgezondheid en maatschappelijk werk. De stichting verleende financiële steun voor de ontwikkeling van het onderwijsprogramma bij de Zwarte Bladzijde (2013).

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
De stichting steunt instellingen en projecten van algemeen belang voor mens of dier in Nederland. De stichting hecht groot belang aan het behoud van cultureel en kunsthistorisch erfgoed in Nederland. Het museum ontving financiële steun voor het fellowshipsprogramma, jaarboek 2008, 2009, en de restauratie van de Atlassen (2014) en de tentoonstelling Willem van de Velde & zoon (2021). 

Mondriaan Fonds
Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het fonds steunde het museum bij het doen van belangwekkende aankopen (zoals Gezicht op ’s Lands Zeemagazijn van Reinier Nooms, Portret van Admiraal Cornelis Tromp van Ferdinand Bol, Solebay Tapestries, bijzondere tentoonstellingsprojecten, zoals De Zwarte Bladzijde (2013), Ultimate Sailor (2016), Gamechangers (2017) en Ms oranje | Koers gewijzigd (2018), en vaste presentaties zoals de Hoofdgalerij Republiek aan Zee en Cartografie & Curiosa (2019), Rijzend Water & Strijd om het IJs (2019) en Willem van de Velde & zoon (2021), Mens op Zee (2022), maar ook educatieve projecten: de Walvisweken (2015-2016 en 2017-2018) en de meet-ups 'Verduurzaming musea' en het kennisplatform van Atlas | The future of exhibitions (2022 en 2023).

Nico Nap Foundation
De Stichting Nico Nap Foundation heeft als doelstelling het ondersteunen van instellingen, die het algemeen nut beogen, echter in het bijzonder op het gebied van kunst, cultuur en cultureel erfgoed. Het fonds heeft een belangrijke financiële bijdrage geleverd aan de tentoonstelling Drijfveer | 100 jaar verzamelen ter ere van het 100-jarig jubileum van de VNHSM en aan het retrospectief Willem van de Velde & zoon (2021). 

Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds helpt cultuur, natuur en wetenschap met financiële bijdragen, opdracht, prijzen en beurzen. Het fonds ondersteunde de realisatie van de thematentoonstellingen bij de renovatie van het museum in 2011 en steunde de tentoonstelling Willem van de Velde & zoon (2021). 

P.W. Janssen’s Friessche Stichting
P.W. Janssen's Friessche Stichting beoogt bij te dragen aan de bevordering van volksontwikkeling in Friesland en Amsterdam door projecten op gebied van cultuur, erfgoed en maatschappelijk welzijn te ondersteunen. De Stichting heeft financiële steun verleent aan de tentoonstellingen de Zwarte Bladzijde (2013) en Hoofdgalerij: Republiek aan Zee, Cartografie & Curiosa (2019).

Samenwerkende Maritieme Fondsen
Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van de hieronder vermelde zes historische maritieme fondsen, waarmee zij hun gezamenlijke maatschappelijke effect beogen te vergroten. Gemeenschappelijke doelstelling is het geven van een stimulans voor het functioneren van Nederland als maritieme natie. Daarbij wordt aandacht gegeven aan het verleden, het heden en de toekomst.

De SMF hebben bijgedragen aan de tentoonstelling de Hoofdgalerij: Republiek aan Zee (2019), de aankoop van Solebay Tapestries (2020), het Fellowshipsprogramma (2020-2024) en het educatieve programma Lesson Up x Het Scheepvaartmuseum (2020). 

 • Admiraal van Kinsbergenfonds
  Het fonds ter nagedachtenis aan Admiraal van Kinsbergen heeft het museum o.a. ondersteund bij restauratie en digitalisering van de Atlassen, de Globes (2011), het Fellowshipsprogramma.
 • Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s-lands zeedienst
  Bevordert de belangen van de Nederlandse vaart, en ondersteunde het museum bij het Fellowshipsprogramma, jaarboek 2011 en 2014 van Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, de Zwarte Bladzijde (2013), restauratie en digitalisering van de Atlassen, en de tijdelijke tentoonstelling Gamechangers (2017). 
 • Dorus Rijkers Fonds
  Verstrekt giften aan in Nederland gevestigde charitatieve, culturele, wetenschappelijke, educatieve of het algemeen nut beogende instellingen met een maritieme achtergrond en verstrekt uitkeringen ten behoeve van de instandhouding van maritieme cultuurgoederen. Het fonds heeft bijgedragen aan de Globes (2011), restauratie en digitalisering van de Atlassen, de tijdelijke tentoonstelling Gamechangers (2017).
 • Fonds Directie Oostersche handel en rederijen
  Heeft als doel de financiële ondersteuning van activiteiten die de kennis kunnen bevorderen, zowel onder wetenschappers als onder het brede publiek, van de Nederlandse maritieme historie en de Nederlandse overzeese handel in het bijzonder betreffende het Oostzeegebied. Het fonds heeft bijgedragen aan: de Globes (2011), het Fellowshipsprogramma, restauratie en digitalisering van de Atlassen, de tijdelijke tentoonstelling Gamechangers (2017).
 • Stichting N.I.S.S.
  Verleent financiële steun aan projecten met een maritiem karakter. Het museum ontving een bijdrage voor het jaarboek 2009, 2010, 2011, en de restauratie en digitalisering van de Atlassen.
 • Vereniging de Prins Hendrik Stichting
  Draagt bij aan doelen die verband houden met Nederlandse zee-en binnenvaart. De stichting leverde een financiële bijdrage aan: jaarboek 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, de Zwarte Bladzijde, de restauratie en digitalisering van de Atlassen, Gamechangers (2017).

Stichting Goede Doelen nh1816
Ondersteunt maatschappelijk relevante projecten op gebied van kunst en cultuur, gezondheidszorg. De stichting leverde een financiële bijdrage aan het jubileumjaarboek 2016.  

Stichting Gieskes Strijbis Fonds
Proactief werken en inzetten op projecten die een doorbraak kunnen bewerkstelligen. Voor het Gieskes-Strijbis Fonds ligt de nadruk op de grotere, meerjarige projecten. Kunst maakt het leven de moeite waard. Het Gieskes-Strijbis Fonds wil de gehele keten van cultuurbeleving versterken. Het fonds heeft de realisatie van de interactieve tentoonstelling Zie je in de Gouden Eeuw (2011) mede mogelijk gemaakt.

Stichting Elise Mathilde Fonds
De Stichting, opgericht door Elise Mathilde van Beuningen, investeert in projecten/instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven, waardoor de maatschappijstructuur wordt verbeterd/verstevigd. Het fonds verleende financiële steun aan de tentoonstelling de Zwarte Bladzijde (2013).

Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds
Het fonds subsidieert diverse culturele doelen van landelijke betekenis, en leverde een geldelijke bijdrage aan de restauratie van de Atlassen (2014).

Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013
De stichting leverde een financiële bijdrage aan de tentoonstelling de Zwarte Bladzijde (2013). 

Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd
Belangrijkste doelstellingen van de Stichting Kunstbezit Koninklijke Nedlloyd zijn het beheer, behoud en de toegankelijkheid van de collectie van de Koninklijke Nedlloyd. De stichting heeft een financiële bijdrage geleverd aan het Fellowshipsprogramma, jaarboek 2018.

Stichting de Leeuwenberg
De stichting verleende een financiële bijdrage aan de productie van de jaarboeken 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015.

Stichting Zabawas
De stichting verleent geldelijke steun aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie. Stichting Zabawas heeft bijgedragen aan de tentoonstellingen: de Zwarte Bladzijde (onderwijs, 2013), Het Leven aan Boord (onderwijs, 2015), Ms Oranje | Koers gewijzigd (2018), Willem van de Velde & zoon (2021), Food for Thought (2023). 

Turing Foundation
De Turing Foundation wil mensen in Nederland laten genieten van kunst. Het fonds draagt bij aan tentoonstellingen van beeldende kunst, publicaties van Nederlandse poëzie en live uitvoeringen van klassieke muziek. Het fonds heeft bijgedragen aan de tentoonstelling Willem van de Velde & zoon (2021). 

Vereniging Rembrandt
Een openbare kunstcollectie in Nederlandse musea op wereldniveau, dat is de ambitie van Vereniging Rembrandt. De Vereniging heeft het museum gesteund bij de aankoop van 13 belangwekkende kunstwerken, waaronder: Famille noire-beeld van Afrikaanse figuur (2018), Reinier Nooms, Gezicht op ’s Lands Zeemagazijn 1664 (2016), Van de Velde wandtapijten (2020). 

VSBfonds
Het VSBfonds is ervan overtuigd dat de uitwerking van kunst op het individu positieve effecten in de samenleving tot stand brengt. Het fonds heeft bijgedragen aan verschillende projecten en tentoonstellingen, waaronder: De Zeereis (2011), De Zwarte Bladzijde (2013), Gamechangers (2017), Ms Oranje | Koers gewijzigd (2018), Republiek aan Zee en Cartografie & Curiosa (2019).

Fonds op naam

Stichting ‘Het Meyjes Fonds’: Meyjes Wetenschappelijk Onderzoek Fonds Scheepsbouw
Stichting het “Meyjes Fonds” is opgericht in 1904 door Jeremias Meyjes Jr. en Mr. Fokke Eduard Posthumus Meyjes. De primaire doelstelling van de stichting was aanvankelijk het verlenen van bijstand aan leden en nakomelingen van de familie Meyjes en is recent uitgebreid tot aan de familie Meyjes verwante doelstellingen. Het rendement uit het fonds op naam ‘Meyjes Wetenschappelijk Onderzoek Fonds Scheepsbouw’ zal worden aangewend voor het aanstellen van een wetenschappelijk onderzoeker -voor een periode van vijf jaar- die studie zal verrichten naar de geschiedenis van de Nederlandse scheepsbouw, met de Amsterdamse houten scheepsbouw als zwaartepunt.